STUDIEORDNING & REGLEMENT

Denne studieordning har virkning for alle studerende, som er og bliver indskrevet på uddannelsen.

Uddannelsen, der er en fuldtidsuddannelse, er normeret til 3 skoleår. Et skoleår svarer til 60 ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System), og uddannelsen giver dermed samlet set 180 ECTS point. Uddannelsen giver den uddannede ret til at anvende titlen Beklædningsdesigner, Modedesigner eller Fashion Designer, hvilket kvalificere de studerende til arbejde i modebranchen i både ind- og udland, samt flere muligheder for optagelse på udenlandske designskoler og universiteter. Studerende fra SAFD vil ligeledes få tildelt et afgangsbevis efter endt uddannelse.

Uddannelsesstruktur

I løbet af den tre-årige uddannelse, som er svarende til en bachelor lærer de studerende at researche, analysere, eksperimentere og udforske et produkt på baggrund af solide færdigheder inden for håndværk såsom mønsterdesign, syteknik, drapering og formgivning. De studerende vil efter endt uddannelse være i stand til at varetage jobs i modebranchen og kunne tilbyde kvalitet på højeste niveau både nationalt og internationalt. De studerende opnår de nødvendige evner og kendskab for at starte egen virksomhed, blive ansat i beklædningsbranchen eller gøre sig gældende på et højt kreativt niveau. Uddannelsens mål er således at uddanne hele, afrundede og færdige designere, der er parate til at varetage jobs i branchen direkte efter afsluttet uddannelse.

Første År

Første år har fokus på basiskundskaber inden for tegning, research, computerdesign, mønsterkonstruktion og syteknik/konfektion. Der undervises i materialelære og modehistorie sideløbende med kreativt design. Den studerende opfordres til at gå i dybden med mode og kultur og således vise, hvordan disse aspekter kan bidrage til moden i dag og i fremtiden.

Der er fire større projekter hver med fokus på en beklædningsdel: kjole, buks, jakke og konceptudvikling.

Andet År

Andet år har vægt på designproces, skind og pels samt avanceret syteknik (herunder couture-teknikker). Den studerende skal med udgangspunkt i mode og kunst skabe silhuet og form gennem analyser og idéudvikling. Brand-og industriprojekt samt bæredygtighed vil ligeledes indgå i semestret.

Der skal på andet år fremstilles en bæredygtig dame- og/eller herrekollektion med vægt på idé, materiale, funktion og accessories. I denne sammenhæng udarbejdes en portfolio med identitet, rød tråd, fladtegning, modeillustrationer, grafisk opsætning, materialer og farvekort.

Tredje År

Tredje år har fokus på avanceret syteknik, kommunikation- og markedsføring, praktik og et stort afgangsprojekt. En praktikperiode på tre måneder giver den studerende indsigt i og erfaring fra en beklædningsvirksomhed. Samtidig får den studerende mulighed for at afprøve de tillærte færdigheder i praksis. Med SAFDs omfattende netværk og forbindelse til modebranchen har de studerende mulighed for et praktikophold. Dette ophold vil gavne de studerende efter endt uddannelse både med hensyn til jobansøgning samt at have oparbejdet gode kontakter i branchen ved eventuel opstart af egen virksomhed.

Betalingsvilkår

I løbet af skoleåret vil der løbende komme udgifter til materialer og studietur. Ved tilmelding og optagelse har den studerende forpligtet sig til at betale studieafgift for hele uddannelsen med de undtagelser som følger nedenfor.

Dersom den studerende slutter i løbet af skoleåret skriftligt framelder sig, skal den studerende betale følgende:

  • Afmelding før skoleårets start: Tilmeldingsgebyr på 4.000 DKK.
  • Afmelding i løbet af de første 2 måneder efter opstart af undervisningen i første semester: indeværende semesters studieafgift.
  • Ved afmelding efter de første 2 måneder efter opstart af undervisning i første semester skal studieafgiften for hele uddannelsen som anført ovenfor betales.

Uddannelsesafgiften udgør i alt kr. 192.000 DKK som forfalder i følgende rater:

1. Rate: 1. juni 38.000 DKK
2. Rate: 1. november 38.000 DKK
3. Rate: 1. maj 38.000 DKK
4. Rate: 1. november 38.000 DKK
5. Rate: 1. maj 20.000 DKK
6. Rate: 1. november 20.000 DKK

Skolen forbeholder sig ret til at pristalsregulere uddannelsesafgiften én gang årligt.

Ved indbetaling af 1. rate er tilmeldingen bindende for hele det 3-årige uddannelsesforløb.

Semesteret følger semesterplanens nævnte datoer. I de datoer der ikke er skrevet i semesterplanen er skolen lukket. Dersom skolen lukkes p.g.a. brand eller anden force majeure, fritages skolen for erstatningsansvar, da det er udenfor skolens kontrol.

Undervisning

Undervisning starter medio august og slutter ultimo juni. Der beregnes ca. 10 timers hjemmearbejde om ugen udover normal undervisningstid. Undervisningstiden ligger fra mandag til fredag kl. 9.00 – 14.30 incl. ½ time frokostpause, og undervisning foregår på dansk og engelsk. Studieåret starter i medio august og slutter ultimo juni og følger de almindelige skolefridage og ferier (dog ingen vinterferie).

Undervisningen følger semesterplanens løbende datoer ligesom semesteret følger semesterplanens nævnte datoer.

 Skolen forudsætter, at den studerende har adgang til symaskine udenfor skolen samt egen computer eller laptop. Skolen har design- og ophavsret til arbejde udført i skolens regi.

Studieaktivitet

Det kræves, at den studerende er studieaktiv.

Du er studieaktiv i undervisningen når du:

  • Deltager i den faglige dialog mellem underviseren og de studerende.
  • Medvirker til at gruppearbejde fungerer godt.
  • Udfører og afleverer de opgaver, som underviserne giver dig rettidigt.
  • Spørger underviseren, når der er noget, du ikke forstår.

Underviserne og/eller skolens leder afgiver udtalelse om, hvorvidt de finder dig studieaktiv. Såfremt du ikke vurderes studieaktiv, kan du modtage brev om påtænkt fratagelse af Statens Uddannelsesstøtte. Hvis du forsat ikke er studieaktiv, afmeldes SU.

Fravær

Under uddannelsen er det obligatorisk at den studerende møder til tiden og er til stede i undervisningstiden. Ved en fraværsprocent over 15% vil den studerende muligvis ikke kunne indstilles til eksamen og ikke få mulighed for et eksamensbevis. Er den studerendes fravær så stort at dette er til gene for undervisningen og de øvrige studerende, forbeholder skolen sig ret til at bortvise den studerende, såfremt den studerende ikke har reageret på de forudgående påmindelser og advarsler. Overtrædelse af skolens krav om tilstedeværelse vil betyde iværksættelse af sanktioner, der kan få alvorlige konsekvenser for din studiesituation og for din studieplads.

Sanktionsprocessens faser lyder som følgende:

1. Overstiger dit fravær 15% ved skoleårets første elevsamtale, vil du modtage en mundtlig advarsel.
2. Ved forsat for højt fravær til skoleårets næste elevsamtale modtager du et brev med en skriftlig advarsel og påtænkt fratagelse af SU.
3. Hvis fraværet stadig ikke nedbringes i den resterende del af skoleåret, vil du modtage et brev om fratagelse af SU.
4. Nedbringes fraværet stadig ikke, vil du modtage et brev om udmeldelse.

Ved sygefravær der har oversteget de tilladte 15% kan skolen bede den studerende om at dokumentere fraværet med en lægeerklæring. Den studerende skal selv afholde udgiften til lægeerklæring.

Skolens ledelse forbeholder sig derudover retten til ændring i ovenstående, hvis en speciel aftale er indgået mellem den studerende og skolens ledelse. I graverende tilfælde vil skolens ledelse kunne meddele udmeldelse uden forudgående varsel.

Afleveringer

Når den studerende er optaget på skolen, har han/hun forpligtet sig til at aflevere opgaverne til fastsat tid. Alle års opgaver skal være afleveret og godkendt for at kunne indstilles til årsprøver og afgangseksamen. Skolen forbeholder sig retten til at ændre undervisningsplanen inden for rammerne af den uddannelse skolen er forpligtet til at give.

Manglende aflevering af projektarbejde betragtes som forsømmelser. I fag, hvor projekter skal fremlægges, mister den studerende retten til at gå til eksamen, hvis den studerende ikke har afleveret og fået godkendt projekter rettidigt. Tidsfrister for aflevering offentliggøres i rimelig tid.

Oprykning

Oprykning til 2. År og 3. år forudsætter, at du samlet har bestået de årlige afsluttende projekter/eksamener. Hvis den studerende mener, at det ikke kan lade sig gøre, skal han/hun omgående kontakte skolens studieadministration.

Består den studerende ikke en årsprøve eller en afgangseksamen, er skolen forbeholdt retten til at påkræve den studerende at tage det pågældende studieår om. Heri omfatter opkrævning af studieafgift for skoleåret.

For at modtage et studiebevis, skal den studerende have fuldført hele skolens tre årige uddannelse.

Studietur

Skolen arrangerer studietur til Paris en gang om året for at give de studerende indblik i kulturens og modens mekka. Formålet med turen er at besøge Paris Fashion Week for at se de nye trends og opleve modebranchens kerne. Der arrangeres studietur 4-8 dage i Paris med guide på 2. semester. Udgift til turen skal pålægges studieafgiften. Deltagelse til studieturen er frivilligt for de studerende. Der kræves minimum 15 deltagere for at studieturen kan realiseres.

Praktik

Den studerende skal i praktik på skolens 5. semester. For at den studerende kan starte i praktik skal en praktikkontrakt godkendes. Praktikkontrakten udfyldes af den studerende og praktikstedet, hvorefter den godkendes og underskrives af skolens studieadministrationen.

Skolen bidrager med støtte og netværk i praktiksøgningsprocessen, men det er op til den enkelte studerende at sikre sig en praktikplads og løse de opgaver, der stilles i praktikperioden. Den studerende skal udarbejde og aflevere en skriftlig rapport som afslutning til praktikperioden. Den skriftlige rapport skal afleveres og godkendes for at kunne indstilles til afgangseksamen.

Sygeprøver og Sygeeksamen

Studerende, der kan fremvise en lægeerklæring, der dokumenterer sygdom på eksamensdagen kan få adgang til sygeeksamen.

Efterfølgende skal du gøre følgende:

1. Du skal personligt søge læge ved sygdom, herunder umiddelbart efter, at du har forladt eksamenslokalet. Det vil sige samme dag.
2. Fremskaffe lægelig dokumentation for sygdommen i form af en attest. Af attesten skal det fremgå, hvilken dato eller i hvilken periode du er/har været syg, og at du kontaktede lægen senest på eksamensdagen. Det tilrådes generelt at attesten indeholder en diagnose. Bemærk at du selv skal betale for udstedelse af lægeattesten.
3. Sende attesten hurtigst muligt til skolen på mail via info@safd.dk.

Sygdom ved prøver eller fremlæggelser skal dokumenteres ved lægeerklæring. Skolen skal senest have modtaget lægeerklæring tre hverdage efter prøvens afholdelse. Studerende, der bliver akut syge under en prøves afvikling, skal dokumentere med lægeerklæring, at vedkommende har været syg på den pågældende dag.

Afgangsshow

De 3 år kan afsluttes med et modeshow og placeres under den københavnske modeuge. Afgangsshowet er ikke en del af uddannelsen. Udgifter til afgangsshowet betales separat, og det kræves at de studerende selv tager initiativ til afvikling samt opførelse af showet.

Prøve- og Eksamensordninger

Som udgangspunkt aflægges prøver og eksaminer på dansk. Den studerende kan aflægge prøver og eksamniner på norsk eller svensk i stedet for dansk. Hvis der er årsager, der taler herfor, kan prøverne aflægges på engelsk.

Projekter og øvrigt opsyet materiale i forbindelse med prøver og eksaminer skal udarbejdes af den studerende selv. Hvis den studerende snyder ved en årsprøve eller eksamen, kan den studerende risikere at dumpe og skulle tage skoleåret om.

Snyd er eksempelvis:

  • At angive andres arbejde for sit eget.
  • At få andre til at udføre og/eller gennemarbejde materiale for en.