Anvendte paragraffer

Efter reglerne i persondataforordningen skal SAFD som dataansvarlig informere de registrerede personer om deres rettigheder i forbindelse med behandlingen af oplysningerne.

SAFD registrerer og behandler personoplysninger med hjemmel i persondataforordningens artikel 6. Følsomme data, dvs.  helbredsdata eller data om race eller etnisk oprindelse, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning eller fagforeningsmæssigt tilhørsforhold samt data om personens seksuelle forhold eller seksuelle orientering registreres og behandles med hjemmel i persondataforordningens artikel 9.

Behandling af følsomme persondata i forskningsprojekter er omfattet af databeskyttelseslovens § 10. Efter databeskyttelsesloven må SAFD alene behandle følsomme personoplysninger og oplysninger vedrørende straffedomme og lovovertrædelser, hvis det sker med henblik på at udføre statistiske eller videnskabelige undersøgelser af væsentlig samfundsmæssig betydning, og hvis behandlingen er nødvendig af hensyn til udførelsen af undersøgelserne.

Behandling og opbevaring

SAFD behandler persondata fortroligt. Personoplysningerne vil blive behandlet og opbevaret i SAFD’s IT-systemer. Når der ikke længere er brug for oplysningerne til det formål de er indsamlet til, vil de blive slettet eller arkiveret i SAFD’s journalsystem.

SAFD gemmer oplysningerne, hvis de indgår i en retssag, eller hvis SAFD overvejer at bruge oplysningerne i en retssag.

Videregivelse af oplysninger

Oplysningerne vil ikke blive videregivet til andre uden den registrerede bliver informeret herom, medmindre SAFD er forpligtet til at videregive oplysningerne til andre offentlige myndigheder eller fagforeninger/tillidsrepræsentanter. Fagforeninger og tillidsrepræsentanter betragtes i den henseende som selvstændige dataansvarlige.

Dataindsigt

Registrerede personer kan når som helst rette henvendelse til SAFD med henblik på at få kopi af de oplysninger, som findes i SAFD’s systemer.

Berigtigelse af oplysninger

Hvis den registrerede person mener, at der er registreret forkerte oplysninger, kan man bede SAFD om at berigtige oplysningerne. Det vil sige, at SAFD retter oplysningerne eller noterer, at oplysningerne er forkerte og registrerer de rigtige oplysninger.

Den registrerede person har krav på, at den dataansvarlige ser bort fra oplysningerne indtil det er afgjort, hvilke oplysninger, der er rigtige. Registrerede personer har også krav på, at SAFD ikke bruger oplysningerne, hvis der ikke længere er behov for dem.

Indsigelse

Registrerede personer har ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne, med mindre SAFD behandler oplysningerne som led i en opgave, som SAFD har fået pålagt af andre myndigheder.

Tilbagekaldelse og sletning

Hvis SAFD har indhentet et samtykke fra den registrerede person til at behandle oplysningerne, vil den registrerede til enhver tid kunne tilbagekalde samtykket. SAFD kan derfor ikke fortsætte med at behandle oplysningerne efter samtykket er trukket tilbage.

Den registrerede har ret til at få slettet oplysninger, som SAFD har registreret om den pågældende, hvis oplysningerne ikke længere er nødvendige til det formål, de blev indsamlet til. Oplysningerne slettes også, hvis den registrerede tilbagekalder samtykket til behandlingen, eller hvis oplysningerne ved en fejl er blevet behandlet ulovligt. Den registrerede har ikke krav på sletning af oplysninger, som er arkiverede efter arkivlovens regler i SAFD’s journalsystem.

Brug af personoplysninger

Vi indsamler aldrig personoplysninger, uden at du selv har givet os disse oplysninger ved f.eks. tilmelding til et arrangement, tilmelding til et nyhedsbrev, mv. Her indsamles typisk oplysninger om navn, adresse, postnummer, e-mail, uddannelsesretning eller interesser. SAFD videregiver eller sælger ingen persondata til tredjepart.

Beskyttelse af personoplysninger

Ifølge Databeskyttelsesloven og EU’s Persondatafordning (General Data Protection Regulation, GDPR) skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Vi gemmer dine personlige oplysninger på computere med begrænset adgang, som er placeret i kontrollerede faciliteter, og vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at afgøre, om vores brugeroplysninger håndteres forsvarligt, og under stadig hensyntagen til dine rettigheder som bruger. Vi kan dog ikke garantere 100 procent sikkerhed ved dataoverførsler via internettet. Det betyder, at der kan være en risiko for, at andre uberettiget tiltvinger sig adgang til oplysninger, når data sendes og opbevares elektronisk. Du afgiver således dine personlige oplysninger på eget ansvar.

Den hurtige udvikling af internettet betyder, at ændringer i vores behandling af personoplysninger kan blive nødvendige. Vi forbeholder os derfor ret til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling af personoplysninger.

Kontakt vedrørende personoplysninger

I det omfang, der behandles personoplysninger om dig, har du ifølge Databeskyttelsesloven og Persondataforordningen ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger der kan henføres til dig. Såfremt det viser sig, at de oplysninger eller data, der behandles om dig, er urigtige eller vildledende, har du ret til at kræve disse berigtiget, slettet eller blokeret. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling. Du kan også til enhver tid tilbagekalde dit samtykke.

Du har endvidere ret til at blive slettet fra SAFD’s databaser (Right to be erased) og ret til at al historik om din adfærd slettes (Right to be forgotten).

Du har mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger og data vedrørende dig. Klage indgives til Datatilsynet, jf. persondatalovens § 58, stk. 1.

Hvis du ønsker at få besked om hvilke data, Det SAFD har om dig, skal du kontakte SAFD på nedenstående kontaktoplysninger.

Klage

Registrerede personer kan klage over behandlingen af oplysningerne til Datatilsynet ved at skrive til dt@datatilsynet.dk.

Ejeroplysninger

Dette website udbydes af:

Scandinavian Academy of Fashion Design (Margrethe-Skolen)
Badstuestræde 1
1209 København K
Danmark

+45 33 13 09 26
info@safd.dk