Kapitel 1: Studerende på SAFD

1.1 Uddannelsens Formål

Formålet med uddannelsen er på et kunstnerisk og videnskabeligt grundlag at uddanne studerende der kan indgå i designfaglig praksis, herunder som beklædningsdesigner.

I løbet af uddannelsen lærer de studerende at researche, analysere, eksperimentere og udforske et produkt på baggrund af solide færdigheder inden for håndværk såsom mønsterdesign, syteknik, drapering og formgivning. De studerende vil efter endt uddannelse være i stand til at varetage jobs i modebranchen og kunne tilbyde kvalitet på højeste niveau både nationalt og internationalt. De studerende opnår de nødvendige evner og kendskab for at starte egen virksomhed, blive ansat i beklædningsbranchen eller gøre sig gældende på et højt kreativt niveau. Uddannelsens mål er således at uddanne hele, afrundede og færdige designere, der er parate til at varetage jobs i branchen direkte efter afsluttet uddannelse.

Gennem uddannelsen søger SAFD at udvikle æstetiske, kreative og tekniske forudsætninger for at kunne styrke den studerende i sin virken og til at kunne tage et standpunkt. Uddannelsen har til opgave at åbne op for nye horisonter og derved stimulere de studerende til innovation i deres designproces. Mode og trends bevæger sig konstant i hastige skift for at holde forbrugerne interesseret. De studerende skal være nysgerrige, undersøgende og eksperimenterende. Deres tøj skal reflektere samfundet og bære præg af en fordybelse deri. Kunst, kultur, samfund, æstetik og filosofi er områder, der gås i dybden med.

I undervisningsforløbet udfordres de studerende at overskride egne grænser, at skabe nye former, materialebehandlinger og farvekombinationer. Målet er igennem håndværksmæssige færdigheder at opnå innovative kombinationer og nyfortolkninger af det allerede eksisterende. Igennem research og tegneprocessen får de studerende et grundlæggende indblik i inspiration, form og dybde, elementer som er uundværlige for at komme videre i designprocessen. Der tilstræbes, at de studerende skal kunne kombinere deres naturlige kreative aspekt med det tekniske, så de problemstillinger, som erhvervslivet vil stille dem, kan løses på en yderst professionel facon. Samtidig vil det være de studerendes pligt at bidrage til det moderne samfund med innovation, kvalitet og bæredygtighed.

1.2 Læringsmål

Uddannelsen på SAFD kvalificerer den uddannede til selvstændigt at kunne varetage arbejdet med at organisere og gennemføre opgaver inden for tekstil, beklædning og design. Ved afslutningen af 6. semester skal den studerende opfylde uddannelsens læringsudbytte for viden, færdigheder og kompetencer.

Viden

Den uddannede designer:

 • Skal have udviklingsbaseret viden om modeindustriens og designområdernes metoder og praksis og central anvendt teori inden for æstetik, trends og designkultur.
 • Skal have forståelse for praksis og central anvendt teori og metoder i en designproces med det formål at udvikle bæredygtige løsninger.
 • Skal have viden om arbejdsteknikker, metoder, materialer og redskaber, herunder forståelse for de håndværksmæssige, kunstneriske og kommunikative aspekter i forskellige kulturelle sammenhænge.
 • Skal have udviklingsbaseret viden om anvendt teori og metode i relation til målgrupper og markedets betydning for designprocessen.
Færdigheder

Den uddannede designer:

 • Skal kunne formgive og visualisere designforslag samt abstrahere over form, materialer og redskaber inden for modeindustrien.
 • Skal kunne anvende designfeltets metoder, redskaber, materialer og de færdigheder, der knytter sig til erhvervet og branchen.
 • Skal kunne vurdere og formidle designfeltets problemstillinger og løsningsmuligheder til fagfæller og almenkyndige.
 • Skal kunne beherske et personligt kunstnerisk udtryk i formgivning og forslagsstillelse.
 • Skal kunne formidle praksisnære problemstillinger og løsningsforslag, herunder anvende brancherelaterede fagudtryk og terminologi.
Kompetencer

Den uddannede designer:

 • Skal kunne håndtere udviklingsbaserede situationer i studie- eller arbejdssammenhænge.
 • Skal med en professionel tilgang kunne deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde.
 • Skal i en struktureret sammenhæng kunne tilegne sig ny viden, færdigheder og kompetencer i relation til mode og design.
 • Skal kunne vurdere og vælge imellem designfagets metoder, teknologier og teorier og bringe disse i anvendelse i forbindelse med egne løsningsforslag.
 • Skal kunne håndtere komplekse og udviklingsorienterede faglige opgaver og anvende kendt viden innovativt med henblik på at skabe fornyelse og udvikling inden for professionen.

1.3 Kultur og Studiemiljø

SAFD er en privat videregående uddannelsesinstitution med omkring 70-90 studerende, og miljøet på skolen er åbent, indbydende og kreativt. Uddannelsesinstitutionen skal være et godt sted for alle, og den drives på et sæt fælles værdier baseret på tillid, gennemsigtighed, respekt for den enkelte og for multikulturel mangfoldighed. Vi anser det at fejle som værende okay, og vi taler til, og ikke om, hinanden.

Da skolen er en forholdsvis lille institution, opfordrer vi de studerende til at deltage i sociale arrangementer med andre studerende og til at søge rådgivning hos de tidligere årgange.

I løbet af uddannelsen vil de studerende blive introduceret til nye emner og arbejdsmetoder, og de vil få værdifuld undervisning og feedback fra underviserne. De studerende forventes at deltage aktivt og respektere deadlines, både for deres egen og medstuderendes skyld.

Det er meget vigtigt, at studerende såvel som personale plejer skolens lokaler og faciliteter, så omgivelserne er rare at være i, og at omgivelserne er et inspirerende studiemiljø.

1.4 Undervisningen

Undervisning starter medio august og slutter ultimo juni. Der beregnes ca. 10 timers hjemmearbejde om ugen udover normal undervisningstid. Undervisningstiden ligger fra mandag til fredag kl. 9.00 – 14.30 incl. ½ time frokostpause, og undervisning foregår på dansk og engelsk. Studieåret starter i medio august og slutter ultimo juni og følger de almindelige skolefridage og ferier (dog ingen vinterferie).

Undervisningen følger semesterplanens løbende datoer ligesom semesteret følger semesterplanens nævnte datoer.

 Skolen forudsætter, at den studerende har adgang til symaskine udenfor skolen samt egen computer eller laptop. Skolen har design- og ophavsret til arbejde udført i skolens regi.

1.5 Ejendele

I forbindelse med hvert semesters afslutning er det særligt vigtigt, at de studerende er opmærksom på at fjerne deres ting fra undervisningslokalerne. Det er derfor vigtigt at de studerende tager alt af personlig værdi med sig, efter at de har tømt både deres skrivebord i undervisningslokalet og deres skab, da dette ellers vil blive fjernet. Det er yderligere vigtigt, at alle studerende sørger for at have en kopi af alle lokalt gemte personlige filer fra skolens computere, da computerne bliver renset og genstartes efter hvert skoleår.

1.6 Kommunikationsplatform

Al information deles på SAFD’s intranet.

Alle studerende på SAFD vil få en konto for at få adgang til intranettet, samt en e-mail-konto.

Det er de studerendes eget ansvar at holde sig ajour dagligt på intranettet. Intranettet bruges af administrationen og undervisningspersonalet til at formidle al relevant information om tidsplanændringer, deadlines, eksamenstider og datoer for uddannelse eller sociale arrangementer.

Det er også obligatorisk at holde sig opdateret dagligt på intranettet, også når man ikke er på SAFD, for eksempel i den tid, der er afsat til at lave, årsprøver, afgangsprojekter eller i praktik.

1.7 Ophavsrettigheder

SAFD har fuld ret til at bruge alt skabt materiale af de studerende, til at promovere skolen, både i skrevne medier, på tv og online. Underviserne på skolen har fuld ret til at bruge tidligere studerendes værker i deres daglige forelæsninger som eksempler og til at booste inspiration.

De studerende har fuld ret til at bruge deres eget arbejde til deres personlige portfolio, på deres private hjemmeside eller i deres egen job/praktikansøgning mv. SAFD har med respekt af den studerendes ophavsrettigheder ejendomsretten til de resultater eller produkter, der fremkommer i forbindelse med en opgaveløsning.

Hvis et opgaveforløb inddrager parter uden for SAFD, herunder virksomheder, institutioner
m.v., aftales det mellem SAFD, den studerende og tredjeparten, i hvilket omfang SAFD, den studerende og tredjeparten under respekt af gældende ophavsretlige regler er berettiget til at anvende de resultater, der fremkommer som et led i opgaveforløbet, herunder om eventuelle oplysninger vedrørende tredjepartens forhold, der forekommer i opgaveløsningerne, må offentliggøres.

Hvis en studerende er usikker på nogen af de ovennævnte regler, så tøv ikke med at spørge om råd fra administrationen eller en underviser.

1.8 Betalingsvilkår

I løbet af skoleåret vil der løbende komme udgifter til materialer og studietur. Ved tilmelding og optagelse har den studerende forpligtet sig til at betale studieafgift for hele uddannelsen med de undtagelser som følger nedenfor.

Dersom den studerende slutter i løbet af skoleåret skriftligt framelder sig, skal den studerende betale følgende:

 • Afmelding før skoleårets start: Tilmeldingsgebyr på 4.000 DKK.
 • Afmelding i løbet af de første 2 måneder efter opstart af undervisningen i første semester: indeværende semesters studieafgift.
 • Ved afmelding efter de første 2 måneder efter opstart af undervisning i første semester skal studieafgiften for hele uddannelsen som anført ovenfor betales.

Uddannelsesafgiften udgør i alt kr. 198.000 DKK som forfalder i følgende rater:

1. Rate: 1. juni 39.500 DKK
2. Rate: 1. november 39.500 DKK
3. Rate: 1. maj 39.500 DKK
4. Rate: 1. november 39.500 DKK
5. Rate: 1. maj 20.000 DKK
6. Rate: 1. november 20.000 DKK

Skolen forbeholder sig ret til at pristalsregulere uddannelsesafgiften én gang årligt.

Ved indbetaling af 1. rate er tilmeldingen bindende for hele det 3-årige uddannelsesforløb.

Semesteret følger semesterplanens nævnte datoer. I de datoer der ikke er skrevet i semesterplanen er skolen lukket. Dersom skolen lukkes p.g.a. brand eller anden force majeure, fritages skolen for erstatningsansvar, da det er udenfor skolens kontrol.

1.9 Evalueringer

Feedback fra studerende er helt afgørende for, at vi kan udvikle kvaliteten af vores uddannelse. Derfor foretager vi løbende evalueringer som led i at kvalitetssikre uddannelsen og skabe et læringsfremmende studiemiljø. Inputtet fra de forskellige evalueringer sikrer løbende og systematisk inddragelse af studerende og aftagere og bidrager til at sikre kvaliteten i uddannelsens videngrundlag, niveau og indhold samt relevans.

Følgende evalueringer gennemføres årligt:

 • Studiestart
 • Studie/Fag
 • Dimittend

Kapitel 2: Guidelines

2.1 Ordensregler og Adfærdspolitik

På SAFD omfatter ordensreglerne foruden adfærdsregler også ordensregler, sikkerhedsforskrifter, husregler, opslag, skiltning og meddelelser på fronter og intranet. Disse lokale regler skal følges, selv om de ikke er indskrevet i nedenstående regler.

Alle der færdes på SAFD, har pligt til at overholde ordens‐ og sikkerhedsforskrifterne.

 • Både studerende og ansatte på SAFD skal optræde hensynsfuldt og bidrage til, at alle på SAFD kan arbejde og studere i et konstruktivt, åbent og uforstyrret miljø
 • Dialogen mellem studerende og medarbejdere og mellem de studerende indbyrdes skal hvile på åbenhed, ligeværd og respekt for det enkelte menneske og dets holdninger
 • SAFD respekterer princippet om religiøs frihed, og anser religionsudøvelse for at være en personlig og privat sag
 • Støjende adfærd, spisning og indtagelse af drikkevarer medvidere skal foregå uden gener for andre
 • Rygning må ikke finde sted indendørs – dette gælder også e-cigaretter. Udendørs på SAFD er rygning tilladt på gaden foran skolen
 • Alkohol må ikke indtages inden for almindelig arbejdstid. Ledelsen kan dispensere fra dette forbud ved specielle lejligheder
 • Euforiserende stoffer tolereres ikke under nogen omstændigheder
 • Internettet må ikke bruges til at downloade programmer, informationer fra websider eller kommunikation, som er strafbart ifølge straffeloven, lov om ophavsret, eller anden lovgivning, der regulerer brugen af internettet

2.2 Studieaktivitet

Det kræves, at den studerende er studieaktiv. Den studerende er studieaktiv i undervisningen når den studerende:

 • Deltager i den faglige dialog mellem underviseren og de studerende.
 • Medvirker til at gruppearbejde fungerer godt.
 • Udfører og afleverer de opgaver, som underviserne giver dig rettidigt.
 • Spørger underviseren, når der er noget, du ikke forstår.

Underviserne og/eller skolens leder afgiver udtalelse om, hvorvidt de finder dig studieaktiv. Såfremt du ikke vurderes studieaktiv, kan du modtage brev om påtænkt fratagelse af Statens Uddannelsesstøtte. Hvis du forsat ikke er studieaktiv, afmeldes SU.

2.3 Fravær

Under uddannelsen er det obligatorisk at den studerende møder til tiden og er til stede i undervisningstiden. Ved en fraværsprocent over 15% vil den studerende muligvis ikke kunne indstilles til eksamen og ikke få mulighed for et eksamensbevis. Er den studerendes fravær så stort at dette er til gene for undervisningen og de øvrige studerende, forbeholder skolen sig ret til at bortvise den studerende, såfremt den studerende ikke har reageret på de forudgående påmindelser og advarsler. Overtrædelse af skolens krav om tilstedeværelse vil betyde iværksættelse af sanktioner, der kan få alvorlige konsekvenser for din studiesituation og for din studieplads.

Sanktionsprocessens faser lyder som følgende:

1. Overstiger dit fravær 15% ved skoleårets første elevsamtale, vil du modtage en mundtlig advarsel.
2. Ved forsat for højt fravær til skoleårets næste elevsamtale modtager du et brev med en skriftlig advarsel og påtænkt fratagelse af SU.
3. Hvis fraværet stadig ikke nedbringes i den resterende del af skoleåret, vil du modtage et brev om fratagelse af SU.
4. Nedbringes fraværet stadig ikke, vil du modtage et brev om udmeldelse.
Ved sygefravær der har oversteget de tilladte 15% kan skolen bede den studerende om at dokumentere fraværet med en lægeerklæring. Den studerende skal selv afholde udgiften til lægeerklæring.

Skolens ledelse forbeholder sig derudover retten til ændring i ovenstående, hvis en speciel aftale er indgået mellem den studerende og skolens ledelse. I graverende tilfælde vil skolens ledelse kunne meddele udmeldelse uden forudgående varsel.

2.4 Afleveringer

Når den studerende er optaget på skolen, har han/hun forpligtet sig til at aflevere opgaverne til fastsat tid. Alle års opgaver skal være afleveret og godkendt for at kunne indstilles til årsprøver og afgangseksamen. Skolen forbeholder sig retten til at ændre undervisningsplanen inden for rammerne af den uddannelse skolen er forpligtet til at give.

Manglende aflevering af projektarbejde betragtes som forsømmelser. I fag, hvor projekter skal fremlægges, mister den studerende retten til at gå til eksamen, hvis den studerende ikke har afleveret og fået godkendt projekter rettidigt. Tidsfrister for aflevering offentliggøres i rimelig tid.

2.5 Oprykning

Oprykning til 2. År og 3. år forudsætter, at du samlet har bestået de årlige afsluttende projekter/eksamener. Hvis den studerende mener, at det ikke kan lade sig gøre, skal han/hun omgående kontakte skolens studieadministration.

Består den studerende ikke en årsprøve eller en afgangseksamen, er skolen forbeholdt retten til at påkræve den studerende at tage det pågældende studieår om. Heri omfatter opkrævning af studieafgift for skoleåret.

For at modtage et studiebevis, skal den studerende have fuldført hele skolens tre årige uddannelse.

2.6 Studietur

Skolen arrangerer studietur til Paris en gang om året for at give de studerende indblik i kulturens og modens mekka. Formålet med turen er at besøge Paris Fashion Week for at se de nye trends og opleve modebranchens kerne. Der arrangeres studietur 4-8 dage i Paris med guide på 2. semester. Udgift til turen skal pålægges studieafgiften. Deltagelse til studieturen er frivilligt for de studerende. Der kræves minimum 15 deltagere for at studieturen kan realiseres.

2.7 Praktik

Den studerende skal i praktik på skolens 5. semester. For at den studerende kan starte i praktik skal en praktikkontrakt godkendes. Praktikkontrakten udfyldes af den studerende og praktikstedet, hvorefter den godkendes og underskrives af skolens studieadministrationen.

Skolen bidrager med støtte og netværk i praktiksøgningsprocessen, men det er op til den enkelte studerende at sikre sig en praktikplads og løse de opgaver, der stilles i praktikperioden. Den studerende skal udarbejde og aflevere en skriftlig rapport som afslutning til praktikperioden. Den skriftlige rapport skal afleveres og godkendes for at kunne indstilles til afgangseksamen.

2.8 Sygdom

Hvis du skulle blive længerevarende syg, skal du melde det til studieadministrationen. Herefter skal du sende en lægeerklæring (udgifter i denne forbindelse afholdes af dig).

2.9 Afgangshow

De 3 år kan afsluttes med et modeshow og placeres under den københavnske modeuge. Afgangsshowet er ikke en del af uddannelsen. Udgifter til afgangsshowet betales separat, og det kræves at de studerende selv tager initiativ til afvikling samt opførelse af showet.

2.10 Prøve- og Eksamensordninger

Som udgangspunkt aflægges prøver og eksaminer på dansk. Den studerende kan aflægge prøver og eksamniner på norsk eller svensk i stedet for dansk. Hvis der er årsager, der taler herfor, kan prøverne aflægges på engelsk.

Projekter og øvrigt opsyet materiale i forbindelse med prøver og eksaminer skal udarbejdes af den studerende selv. Hvis den studerende snyder ved en årsprøve eller eksamen, kan den studerende risikere at dumpe og skulle tage skoleåret om.

Snyd er eksempelvis:

 • At angive andres arbejde for sit eget.
 • At få andre til at udføre og/eller gennemarbejde materiale for en.

Hvis den studerende ønsker at klage over en eksamen, henvises den studerende til Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 1061 om eksamener og prøver for erhvervsuddannelserne, kapitel 10, hvoraf det bl.a. fremgår, at enhver klage over en eksamen skal afleveres til skolen senest 2 uger efter, at eksamens resultat er meddelt den studerende. Klagen skal være skriftlig og begrundelsen for klagen skal være tydeligt angivet. Skolen skal besvare klagen inden for 2 uger efter modtagelsen, og når den studerende har modtaget svar, har han eller hun en uge til at komme med yderligere kommentarer til svaret fra skolen.

2.11 Bedømmelse

Den studerende bedømmes individuelt og efter 7-trinsskalaen eller med bedømmelsen ”bestået” eller ”ikke bestået” jf. bestemmelserne i eksamensbekendtgørelsen.

Alle årsprøver og afgangseksamen vil blive evalueret, og de studerende vil modtage feedback. Eksamener bedømmes efter det danske karaktersystem eller ved at give bedømmelsen enten bestået eller ikke bestået.

7-trinsskalaen indeholder karaktererne:
• 12 gives for en fremragende præstation
• 10 gives for en meget god præstation
• 7 gives for en god præstation
• 4 gives for en fair præstation
• 02 gives for en tilstrækkelig præstation
• 00 gives for en utilstrækkelig præstation
• -3 gives for en uacceptabel præstation

En eksamen eller prøve er bestået, når karakteren 02 eller derover eller bedømmelsen ”bestået” er opnået. En bestået prøve kan ikke tages om.

2.12 Sygeprøver og Sygeeksamen

Studerende, der kan fremvise en lægeerklæring, der dokumenterer sygdom på eksamensdagen kan få adgang til sygeeksamen.

Efterfølgende skal du gøre følgende:

 1. Du skal personligt søge læge ved sygdom, herunder umiddelbart efter, at du har forladt eksamenslokalet. Det vil sige samme dag.
 2. Fremskaffe lægelig dokumentation for sygdommen i form af en attest. Af attesten skal det fremgå, hvilken dato eller i hvilken periode du er/har været syg, og at du kontaktede lægen senest på eksamensdagen. Det tilrådes generelt at attesten indeholder en diagnose. Bemærk at du selv skal betale for udstedelse af lægeattesten.
 3. Sende attesten hurtigst muligt til skolen på mail via info@safd.dk.

Sygdom ved prøver eller fremlæggelser skal dokumenteres ved lægeerklæring. Skolen skal senest have modtaget lægeerklæring tre hverdage efter prøvens afholdelse. Studerende, der bliver akut syge under en prøves afvikling, skal dokumentere med lægeerklæring, at vedkommende har været syg på den pågældende dag.

2.13 Mistet undervisning

Ved fravær er den studerende alene ansvarlig for at indhente den udeblevne undervisning. Skolen har ikke ressourcer til, at underviserne kan gennemgå materialet individuelt senere.